^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Poniżej udostępniamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej oferty z dnia 31.01.2019 r. 
Dokument ZAWIADOMIENIA

Poniżej udostępniamy informację o ofertach jakie wpłynęły w przetargu nieograniczonym z dnia 14.01.2019 r.
Dokument z Informacją

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły od Wykonawców oraz koniecznością Modyfikacji SIWZ, Zamawiający planuje przedłużyć termin do składania ofert. Informacja o nowym terminie zostanie opublikowana na stronie internetowej w ciągu kilku dni.

 

Dostawa autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym z możliwością 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu.

Pełna treść Ogłoszenia O Zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia wykaz oferowanych parametrów-2

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór dokumentu oferta przetargowa-1

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu-2

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania-1

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej-1

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy-1

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat-1

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie (RODO)-1

I MODYFIKACJA SIWZ:

Pismo - I Modyfikacja SIWZ z dnia 17.01.2019 r.
Pismo
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówieniawykaz oferowanych parametrów zmodyfikowany w dniu 17.01.2019 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór dokumentu oferta przetargowa - zmodyfikowany w dniu ... 01.2019 r.

II MODYFIKACJA SIWZ:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
II MODYFIKACJA SIWZ z dnia 21.01.2019r

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówieniawykaz oferowanych parametrów zmodyfikowany w dniu 21.01.2019 r.
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór dokumentu oferta przetargowa - zmodyfikowany w dniu 21. 01.2019 r.
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy, zmodyfikowany w dniu 21.01.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.01.2018 r.